Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja Socjalno-BytowaPrzewodniczący: Krystian Frey

Członkowie: Katarzyna Bąk-Drabik, Janina Bić-Szudak, Halina Hiltawska, Wacław Kozioł, Rafał Leszczyński, Anna Stańczyk-Franiel, Barbara Tabin, Alina Gutry, Zofia Kośnic, Elżbieta Mierzwa, Jadwiga Poznańska-Ugarenko


opiekun komisji: Katarzyna Fulbiszewska

kontakt: tel. 32 60-44-276, mail: k.fulbiszewska@izba-lekarska.org.pl

 
Do zadań Komisji Socjalno-Bytowej należy prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin, a w szczególności rozpatruje wnioski w sprawie udzielenia z Celowego Funduszu Pomocy SIL:

1/ zapomogi losowej

2/ zapomogi pośmiertnej,

3/ pożyczki pieniężnej.

4/ zasiłek z tytułu narodzin dziecka

 

Komisja Socjalno-Bytowa przygotowuje projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i korzystania z Celowego Funduszu Pomocy SIL przeznaczonego na pożyczki pieniężne, zapomogi losowe i pośmiertne.

 
POŻYCZKI

Kwota pożyczki: 20 000 zł, w uzasadnionych przypadkach do 40 000 zł
Oprocentowanie: 2% w skali roku
Raty: przez okres 12,18, 24 lub 36 miesięcy

Potrzebne dokumenty:

- oświadczenie współmałżonka
- poręczenie przez dwóch członków izby i ich współmałżonków (przy kwocie do 2 000 zł podpisy współmałżonków poręczycieli niekonieczne)
- zaświadczenie o zatrudnieniu

Wniosek o przyznanie pożyczki:  do pobrania w Informatorium ŚIL,  Dom Lekarza, Katowice, ul. Grażyńskiego 49a lub z załącznika poniżej.
Czas oczekiwania: od momentu złożenia wniosku - obecnie ok. 3 miesięcy - w zależności od aktualnego stanu konta pożyczkowego pierwszeństwo mają wnioski na cele ważne z punktu widzenia działalności zawodowej i warunków życia.

Nr konta, na które należy wpłacać raty pożyczki:
Bank PKO BP I Oddział Katowice Nr 69 1020 2313 0000 3202 0024 0275

Zgodnie z § 1 pkt. 2 uchwały nr 70/2019 kolejny wniosek na pożyczkę z funduszu socjalnego ŚIL w Katowicach można złożyć po upływie 6-ciu miesięcy od daty spłaty ostatniej raty pożyczki (spłata zgodnie z umową pożyczki

 

ZAPOMOGI

Komisja Socjalno-Bytowa spotyka się przynajmniej raz w miesiącu. Fundusz na zapomogi jest wydzielony ze składek członkowskich. Komisja przydziela zapomogi i wyznacza ich wysokość w zależności od potrzeby udokumentowanej w załącznikach, lub na podstawie oświadczenia Przewodniczącego Delegatury.
Pamiętajmy, że każdy potrzebujący pomocy lekarz otrzyma tę pomoc.
Zapomogę przyznajemy zwłaszcza:
1. W nagłych wypadkach losowych.
2. W nagłych chorobach.
3. W innych trudnych do przezwyciężenia niekorzystnych finansowych sytuacjach życiowych.

 


ZAPOMOGI LOSOWE

Potrzebne dokumenty:

- podanie o zapomogę zawierający krótki opis sytuacji losowej
- dokument potwierdzający zdarzenie losowe lub zaświadczenie lekarskie - jeżeli sytuacja losowa wynika z choroby
-oświadczenie o dochodach na jedną osobę w rodzinie
- numer konta, aby zapomoga mogła zostać przekazana w możliwie najszybszym terminie

Częstotliwość przyznawania: maksymalnie raz na kwartał
Najwyższa kwota zapomogi: 1500 zł.

 


ZAPOMOGI POŚMIERTNE

Potrzebne dokumenty:

- podanie o zapomogę - członka rodziny zmarłego lekarza pozostającego we wspólnym gospodarstwie przed jego śmiercią (w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci lekarza)
- kserokopia aktu zgonu
 

 

ZASIŁEK Z TYTUŁU NARODZIN DZIECKA

Potrzebne dokumenty:

- podanie o przyznanie zasiłku
(w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka)

- kserokopia aktu urodzenia

 

 

STYPENDIUM DLA DZIECKA ZMARŁEGO LEKARZA

 w wieku od 0 do 18 lat oraz od 18 do 24 lat pobierające naukę w szkole

Potrzebne dokumenty:

- podanie - podanie może złożyć: osoba uprawniona, która ukończyła 18 lat, przedstawiciel ustawowy osoby  uprawnionej, która nie ukończyła 18 lat, opiekun prawny osoby uprawnionej, członek Śląskiej Izby Lekarskiej, koła i delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej.
- odpis aktu urodzenia uprawnionej osoby
- zaświadczenie o pobieraniu nauki
- zaświadczenie o wysokości przychodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną lub osobę, w której gospodarstwie domowym - osoba uprawniona przebywa
- oświadczenie o nieposiadaniu innych źródeł przychodu
- odpis aktu zgonu
- opinię delegatury
 

 

 

 


Załączniki