Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

LEKI REFUNDOWANE, RECEPTYdata: środa, 18 stycznia 2017

Komunikat Prezesa ORL w Katowicach
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie recept pro auctore i pro familiae dla lekarzy seniorów, którzy z uwagi na zły stan zdrowia mają trudności z dotarciem do siedziby ŚOW NFZ w Katowicach


W nawiązaniu do wcześniejszych moich zapowiedzi zawartych w zamieszczonym na stronie internetowej ŚIL komunikacie z dnia 30 grudnia 2016 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów, dokonałem z Dyrektorem ŚOW NFZ w Katowicach dr. J. Szafranowiczem uzgodnień, mających na celu ułatwienie składania stosownych wniosków przez lekarzy seniorów, którzy posiadali dotychczas umowy na wystawianie recept pro auctore i pro familiae oraz mają trudności (z uwagi na zły stan zdrowia) z dotarciem do siedziby Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach.

Procedura aktualizacji danych o lekarzu, uzyskania dostępu do Portalu Personelu i pobieranie numerów recept będzie odbywać w następujący sposób:

1.    Lekarz senior chcący wystawiać recepty na leki refundowane i mający jednoczenie trudności z dotarciem do siedziby ŚOW NFZ z uwagi na stan zdrowia winien zgłosić się telefonicznie do Śląskiej Izby Lekarskiej pod numerem telefonu 32/60-44-253 podając swoje imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów i numer PWZ;
2.    Pełnomocnik Izby bądź inna osoba wskazana przez lekarza seniora wypełni elektroniczny wniosek o dostęp do portalu NFZ;
3.    W celu uzyskania od lekarza niezbędnych danych i podpisu wyznaczony przez ŚOW NFZ pracownik przyjedzie do lekarza i odbierze ww. podpis na wersji pisemnej wniosku. Pracownik ŚOW NFZ przekaże lekarzowi hasło dostępu do Portalu Personelu.
Lekarz powinien posiadać przy sobie:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
- oryginał (książeczkę) Prawa Wykonywania Zawodu,
- kserokopie wszystkich stron Prawa Wykonywania Zawodu zawierających wpisy urzędowe,
- kserokopie dokumentów potwierdzających specjalizację,
- imienną pieczątkę lekarską;
4.    Po dokonaniu aktualizacji danych przez ŚOW NFZ w celu uzyskania zakresów numerów recept lekarz będzie mógł skorzystać z funkcjonalności Portalu Personelu, bądź pobrać zakresy numerów recept osobiście lub przez osobę upoważnioną w Punkcie Dystrybucji Recept w siedzibie ŚOW NFZ w Katowicach

Uwzględniając przedstawiony schemat postępowania,
zwracam się do Koleżanek i Kolegów, którzy z uwagi na stan zdrowia nie mogą samodzielnie załatwić wszystkich niezbędnych formalności związanych z receptami, o zgłaszanie się do Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

Prezes ORL w Katowicach
Jacek Kozakiewicz

 

data: środa, 30 grudnia 2016

Komunikat Prezesa ORL w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2016 r.

nawiązujący do komunikatu pt."RECEPTY"

zamieszczonego w dniu 19.12.2016 r. na stronie internetowej ŚIL


W związku z licznymi pytaniami dot. wystawiania recept od 1 stycznia 2017 r. i koniecznością uzyskania przez lekarzy stosownych uprawnień w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Katowicach, uprzejmie informuję:

 

- O napotkanych trudnościach w dostępie do w/w uprawnień przez lekarzy poinformowałem bezzwłocznie Dyrektora ŚOW NFZ dr. J. Szafranowicza, między innymi podczas wspólnego spotkania w dniu 14 grudnia br.

 

Dyrektor ŚOW NFZ wyjaśnił, że problem wynika z ułomności przygotowanego centralnie programu komputerowego i trwają prace nad jego modyfikacją. Jednocześnie Dyrektor J. Szafranowicz złożył zapewnienie, że podejmie wszelkie działania dla ułatwienia dostępu.

 

- Lekarze posiadający dotychczas umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. i mający dostęp do Portalu NFZ – Portalu Personelu, mogą dokonać aktualizacji danych w Portalu do 30 czerwca 2017 r. Po tej dacie lekarze utracą dostęp do Portalu. Jednocześnie, po 1 stycznia 2017 r. lekarze ci nadal mogą wystawiać recepty na drukach dotychczas posiadanych, które zawierają naniesione unikalne numery recept. Druki te mogą być wykorzystane przez lekarzy nie dłużej niż do końca 31 grudnia 2017 r.

 

- Lekarze posiadający dotychczas umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. i niemający dostępu do Portalu NFZ – Portalu Personelu, mogą uzyskać do niego dostęp w dowolnym terminie. Jeśli lekarz nie uzyska dostępu do Portalu do końca grudnia 2016 r. nie będzie mógł pobrać (nowych) numerów recept. Tym niemniej, lekarz ten może nadal korzystać z posiadanych przez siebie druków recept (na których naniesione są unikalne numery recept), do czasu ich wykorzystania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. Powyższa informacja dotyczy również lekarzy wystawiających recepty pro auctore i pro familiae.


- Ponadto przekazuję, że Śląska Izba Lekarska, w związku z informacjami przekazywanymi od lekarzy seniorów, którzy posiadali dotychczas umowy na wystawianie recept pro auctore i pro familiae i mają trudności z dotarciem do siedziby Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach, podjęła działania zmierzające do ułatwienia kontaktu z Funduszem. W załączeniu treść pisma skierowanego do Dyrektora ŚOW NFZ – Pana Jerzego Szafranowicza wraz z uzyskaną odpowiedzią. Aktualnie prowadzone są dalsze działania, mające na celu ustalenie kompleksowej pomocy dla tej grupy lekarzy, proszę zatem zainteresowanych o cierpliwość. Mam nadzieję, po rozmowie z Dyrektorem J. Szafranowiczem w dniu 29 grudnia br., że w najbliższych dniach będę mógł poinformować o konkretnych decyzjach idących naprzeciw oczekiwaniom tej grupy Koleżanek i Kolegów.

 

Prezes ORL w Katowicach
Jacek Kozakiewicz

 

data: środa, 19 grudnia 2016

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasają dotychczasowe umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych.
Informujemy, że zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. został wydłużony termin do składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept (informacja dotyczy wyłącznie lekarzy, którzy już posiadają dostęp do Portalu Personelu). Obecnie wnioski powinny być dostarczone do Oddziału NFZ najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.
Informacje dla lekarzy nt. recept dostępne są także na stronie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach
http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/72/komunik-109-16-nowe_zasady_nr_recept_lek.pd

 

data: środa, 17 sierpnia 2016

Komunikat dotyczący umów z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniających do wystawiania recept refundowanych w związku ze zmianami, które wystąpią w sposobie pobierania recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.

szczegóły

 

data: piątek, 29 kwietnia 2016

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów posiadających umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych o zmianach, które wystąpią w sposobie pobierania numerów recept podlegających refundacji.
szczegóły

 

 

data: wtorek, 5 stycznia 2016

Zmiany w receptach na leki refundowane
Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991). Ustawa wprowadza wiele zmian w informatyzacji ochrony zdrowia oraz innych zagadnieniach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, np. związanych z odbywaniem specjalizacji, telemedycyną czy ordynacją leków refundowanych.
Na mocy wymienionej wyżej ustawy zlikwidowano umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, które lekarze i lekarze dentyści podpisywali dotychczas z dyrektorami właściwych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Przyjęte obecnie rozwiązanie jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszany przez samorząd lekarski, w szczególności przez środowisko śląskich lekarzy, postulat likwidacji umów upoważniających (m.in. prezes ORL  w Katowicach jako przewodniczący Zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych, powołanego przez Naczelną Radę Lekarską, podnosił to zdecydowanie na spotkaniach z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia).
Nowelizacja wprowadziła do ustawy refundacyjnej nowe pojęcie osoby uprawnionej, przyjmując, że jest nią osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą (refundacyjną) oraz ustawą – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Dotychczasowe umowy upoważniające, zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji, wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. Do kontroli tych umów stosuje się przepisy dotychczasowe.
Tym samym, obecnie aby lekarz mógł wystawiać recepty na leki refundowane winien zaopatrzyć się w unikalne numery recept, nadawane przez dyrektorów oddziału wojewódzkiego NFZ. Powyższy obowiązek nie dotyczy lekarzy wykonujących zawód u świadczeniodawcy (tj. w szpitalu, poradni, przychodni mającej kontrakt z NFZ).


Szczegóły dotyczące uzyskiwania numerów recept dostępne są na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ w Katowicach pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/
oraz w  komunikacie nr 138/2015 ŚOW NFZ dostępnym poniżej.
Informacje dot. nowych zasad wystawiania recept znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/


Zespół Radców Prawnych ŚIL

Od 1 stycznia 2015 r.  pacjenci kontynuujący leczenie mogą otrzymać receptę bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu. Szczegóły o poradzie receptowej na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Od 18 września 2014r. WAŻNE ZMIANY w sposobie wystawiania recept na leki odurzające i psychotropowe.
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014r. (Dz.U.2014.1172 ) zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
Od 4 października WAŻNE ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept.
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. (DU-2014-1239) zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

CO NOWEGO WPROWADZAJĄ ZMIANY w sposobie wystawiania recept na leki odurzające i psychotropowe:

1 - dodatkową możliwość wyrażania sumarycznej ilości leku odurzającego lub psychotropowego poprzez wpisanie ilości jednostek dawkowania oraz dawki tych jednostek, a więc nie trzeba już obliczać sumy substancji czynnej, a wystarczy wpisać tylko słownie np. dwadzieścia tabletek po dziesięć miligramów;

Proszę zwrócić uwagę, że dotychczasowy sposób zapisywania sumy substancji czynnej pozostaje, a dodano możliwości zastąpienia go łatwiejszym zapisem sumarycznej ilości jednostek dawkowania i dawki tych jednostek, co w obu przypadkach nadal musi być w całości zapisane słownie, czyli np. jeden gram lub dziesięć tabletek po sto miligramów. Błędem są jakiekolwiek odstępstwa i zapisywanie skrótem lub tylko częściowo słownie np. jeden g lub sto mg czy 100 miligramów.

2 - możliwość wypisani ilości leku odurzającego i psychotropowego na 90 dniowe stosowanie, a nie jak dotychczas tylko na 30 dni;

3 - możliwość rozpisania 90-cio dniowego stosowania leków odurzających i psychotropowych na 2 lub 3 recepty obejmujące kolejne okresy stosowania z wykorzystaniem drugiego pola recepty na wpisanie daty realizacji kolejnych recept od danego dnia;

4 - całkowicie zrezygnowano z dodatkowej konieczności opisywania przekroczonej dawki w jakikolwiek sposób, czyli usunięto zapis o dodatkowym oznaczaniu przekraczanych dawek wykrzyknikiem, zapisywaniem jej słownie oraz umieszczaniem czytelnego podpisu i pieczęci. Obecnie przy przekraczaniu dawki nie ma już żadnego obowiązku jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

5 - jeżeli lekarz użyje na recepcie takiego sposobu dawkowania, z którego nie wynika konkretna ilość jednostek leku, apteka musi przyjąć, że mogą to być maksymalnie dwa najmniejsze opakowania refundowane, a w przypadku leków niepodlegających refundacji - dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli np. przy zapisie dawkowania - doraźnie lub 1 tabl. w razie bólu zamiast konkretnego dawkowania 2 x 1, apteka może wydać maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku.

6 - recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, mogą być realizowane w aptece do 30 dni, a nie jak dotychczas do 14 dni od daty ich wystawienia.
CO NOWEGO WPROWADZAJĄ ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept:

1 - możliwość wypisania ilości leku na 120 dniowy okres stosowania zamiast tylko na 90 dniowy jak dotychczas, oczywiście przy podaniu odpowiedniego dawkowania na taki okres.

2 - na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego, a nie pojedynczą jak dotychczas.

3 - natomiast takie postaci leku recepturowego jak maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać w 10cio krotnej ilość na jednej recepcie, a nie w pojedynczej jak dotychczas.

Warto jednak pamiętać, że leki recepturowe, czyli wykonywane w aptece, mają krótszą trwałość i o wiele bezpieczniejsze dla pacjenta jest rozpisywanie mniejszych ilości leku recepturowego na wielu receptach realizowanych i wykonywanych przez aptekę w czasie kuracji, na co pozwala kolejna zmiana w rozporządzeniu.

4 - lekarz może rozpisać leki recepturowe wykonywane w aptece wystawiając w sumie do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania. Czyli tą dziesięciokrotną ilość leku recepturowego będącą w sumie na maksymalnie 120dniowy okres stosowania lekarz może rozpisać wystawiając do 16 recept.

5 - lekarz może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy nieprzekraczające w sumie 360 dni stosowania z tym , że na jednej recepcie nie może być więcej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niż na 120 dni, a nie jak dotychczas do 3 recept na sumaryczny okres 90 dni. Wystawiając takie recepty lekarz wypełnia dodatkowo na recepcie drugie pole z datą realizacji recepty od dnia.

5 - w przypadku recept na środki antykoncepcyjne lekarz może wypisać do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania. Czyli ilość recept na środki antykoncepcyjne nie ulega zmianie.


Wszystkie powyższe zmiany, jak i inne szczegóły wystawiania recept, omawiam dla lekarzy i odpowiadam na pytania na stronie www.recepta.farmacja.pl


Z uszanowaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Stanisław Piechula
 


PRZEWODNIK DLA LEKARZY WYSTAWIAJĄCYCH RECEPTY

 

Informacja dotycząca aneksowania umów w terminie do 31.12.2013 r.

 

Informacja w związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 roku

 

Informacje o lekach dostępnych na receptę, refundowanych i pełnopłatnych


Charakterystyka produktów leczniczych refundowanych

 

 

Informacje w sprawie ustawy refundacyjnej

 

Recepty NFZ

 

Druki recept

 

Załączniki