Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

RZECZNIK PRAW LEKARZYRzecznik Praw Lekarzy
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora
tel. 795 109 136  mail:
rzecznikpl@wp.pl

Dyżur telefoniczny:

poniedziałki godz. 9.00-15.00

 

 

 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW LEKARZY  
ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
 
§1
Do zadań Rzecznika Praw Lekarzy należy podejmowanie działań dla obrony indywidualnych i zbiorowych interesów członków ŚIL w przypadkach naruszania ich dóbr osobistych, nietykalności cielesnej bądź użycia w stosunku do nich obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu w toku postępowania karnego lub innego w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, z wyłączeniem spraw prowadzonych przed organami izb lekarskich. Rzecznik Praw Lekarzy w szczególności:
a)      na wniosek członka ŚIL dokumentuje i bada przypadki naruszania dóbr osobistych lub nietykalności cielesnej lekarza, lekarza dentysty w trakcie lub w związku z wykonywaniem zawodu,
b)     udziela pomocy członkom ŚIL w celu obrony przed naruszaniem ich dóbr osobistych lub nietykalności cielesnej w związku z wykonywaniem przez nich zawodu.
 
§2
Pomoc, o której mowa w §1b może być realizowana poprzez:
a)      organizowanie konsultacji oraz pomocy prawnej w wybranych kancelariach adwokackich lub radcowskich w indywidualnych sprawach członków ŚIL w przedmiocie ochrony ich dóbr osobistych, których naruszenie nastąpiło w związku z wykonywaniem zawodu lekarza,
b)     wnioskowanie do Prezydium lub Prezesa ORL o udzielanie wsparcia finansowego członkom ŚIL na opłacenie pomocy prawnej 
c)      wnioskowanie do ORL o udzielenie lekarzowi poręczenia w celu złagodzenia środka zapobiegawczego w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym.
 
§3
  1. Pomoc finansowa wymieniona w § 2 pkt. b udzielana jest z odrębnych środków finansowych w ramach budżetu ŚIL  
  2. Wnioski o udzielanie pomocy przyjmuje i rozpatruje Rzecznik Praw Lekarzy.
  3. Rzecznik Praw Lekarzy przed sporządzeniem wniosku do Prezydium lub Prezesa ORL o udzieleniu pomocy finansowej może zasięgać opinii zespołu prawnego ŚIL w przedmiocie celowości i zakresu niezbędnej pomocy prawnej dla danego lekarza.
  4. Wysokość udzielonej w indywidualnej sprawie pomocy nie może przekraczać kwoty 1500 złotych.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ORL na wniosek Rzecznika może zwiększyć wysokość pomocy do kwoty 3000 złotych.
 
§4
Członek ŚIL, któremu udzielona została pomoc finansowa zobowiązany jest do jej zwrotu na rzecz ŚIL jeżeli w trakcie postępowania w danej sprawie:
a)      przedstawił nieprawdziwe oświadczenia lub zataił ważne dla sprawy okoliczności lub fakty,
b)     w wyniku zakończonego postępowania otrzymał zwrot poniesionych kosztów.
 
§5
Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale może być udzielona wyłącznie członkom ŚIL, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej.
 
§6
Nadzór nad działalnością Rzecznika Praw Lekarzy sprawuje Prezes ORL.Załączniki